nav_map_navigation_transparent Omgang met elkaar Overheid en samenleving Denken en kennis delen Mensen in wijken en buurten Europa Aarde en groei Beschavingsklik jij - wij - ik - hij - zij

Beschavingsklik algemeen

Beschavingsklik algemeen blog

Terug naar > Home > Beschavingsklik > Beschavingsklik algemeen


Wat is www.beschavingsklik.nl?

Nederland is een weliswaar kleine maar prettige, moderne, zelfbewuste en humane, samenleving!
Hoe behouden we deze beschaafde kenmerken in turbulente tijden?

Nederland ontwikkelde zich, na de vaststelling van de grondwet in 1848, tot een gerespecteerde democratie en een rechtstaat waarin iedereen gelijke rechten en plichten heeft. Ook kwam er een sociaal verzekeringsstelsel tot stand waar we trots op mogen zijn. Dat ging niet vanzelf, daar werd in het verleden maar ook in 2011 nu we een financiƫle crisis beleven strijd voor geleverd.

Al decennia lang leven we in een van de rijkste landen ter wereld, het beste land waar je, kijkend naar welvaart en welzijn, kunt wonen. In de landen toptien voor wereldgeluk staat Nederland samen met Canada op de zesde plaats. In de Unicef landen toptien voor kinderen en geluk voert Nederland de Europese lijst zelfs aan. Wie reist, heeft ongetwijfeld de ervaring dat je overal landgenoten tegenkomt, die je er door de zelfbewuste houding en presentatie zo uit pikt.

Deze hoog ontwikkelde en beschaafde samenleving die Nederland is, willen wij vasthouden en doorgeven aan onze kinderen en kleinkinderen en uitdragen in andere landen

Het is jammer dat we in Nederland, ondanks dat we het erg goed hebben, in een tijdsgewricht leven waarin pessimisme en gesomber in de (massa)media de boventoon voeren. De werkelijkheid biedt meer houvast voor optimisme en is genuanceerder. Juist nu wij samen met de rest van de wereld leven in het oog van de digitale revolutie, is evenwichtige kennis van die werkelijkheid, samen met wijsheid, en stuurmanskunst onmisbaar.

De digitale revolutie, de verwachte groei van de wereldbevolking, de roep om duurzaamheid, de behoefte aan schone energie, water en voldoende voedsel brengen nieuwe uitdagingen voor individuen, bedrijven (export), maar ook voor de Nederlandse samenleving als geheel. In 1950 leefden er 2,5 miljard mensen op aarde, in 2050 zullen dat er 9 a 10 miljard zijn.

Het NRC publiceerde op 5 mei 2011 een artikel met de titel 'Zeespiegel stijgt twee keer zo snel als VN voorspelde'. Hierin wordt gesteld dat de zeespiegel deze eeuw meer dan twee keer zo sterk stijgen als in 2007 nog door het VN-klimaatpanel IPCC werd aangenomen. Waarschijnlijk staat de zee rond 2100 een meter hoger dan nu.

We leven nu in 2012. Het ligt niet in de lijn der verwachting dat we over 38 aar de beschikking krijgen over een tweede aardbol. We moeten het ook dan doen met onze eigen vertrouwde wereld.

Volgens een groeiend aantal deskundige denkers onder ons, is het mogelijk antwoorden te vinden op de genoemde complexe vraagstukken die voor een welvarende toekomst opgelost moeten worden .Tegelijkertijd vraagt inpassing van de mogelijkheden van moderne media en technologie voor de toekomstige inrichting van de Nederlandse overheid en de samenleving alle aandacht.

De Nederlandse overheid zal met gezond verstand en kennis van zaken samen met de samenleving aan de slag moeten durven gaan.

Op democratische wijze, met behulp van een rood potlood, kiezen we in Nederland periodiek ons bestuur. We betalen belasting en vertrouwen erop dat de overheid onze belangen goed behartigd en onze toekomst in het oog houdt.

Uiteraard proberen politici en bestuurders contact te houden met hun kiezers. Maar midden in de digitale revolutie, een tijdperk waarin informatie boven ons hoofd groeit en communicatie verwordt tot een schreeuw om aandacht, kan de politicus niet anders dan zijn toevlucht nemen tot oneliners, korte en krachtige statements. Daardoor verdwijnen argumenten en nuanceringen naar de achtergrond. Vervlakking en oppervlakkigheid sluipen zo de politieke cultuur binnen, kennis, overzicht en wijsheid worden verdrongen, en de besluitvorming is moeilijk te volgen.

Www. Beschavingsklik.nl biedt met het kleurige klavertje vijf in de aarde, een integrale benadering van actuele politieke en maatschappelijke vraagstukken. Aan de hand van dit kleurige klavertje proberen we de samenhang der dingen op micro, meson en macro niveau te verwoorden. Door verbindingen te leggen tussen de mensen in wijken buurten, de omgang met elkaar, het denken en kennisdelen, de overheid en de samenleving, Europa en de Aarde en groei (evolutieproces) kunnen systematisch integrale antwoorden geformuleerd. In combinatie met het gebruik van gewoon gezond verstand, (basis)kennis en inzichten hopen we draagvlak te vinden voor agendering van de urgente maatschappelijke vraagstukken. De website biedt daarmee tegenwicht aan de in ons land binnensluipende Amerikaanse fact free politiek. Ervaringen uit het bedrijfsleven, de non-profitsector en de politiek-bestuurlijke omgeving liggen ten grondslag aan www.beschavingsklik.nl .

Wij stellen vast dat regeren meer dan ooit vooruitzien betekent. Er ligt een vooraanstaande rol voor politiek en bestuur. Er moet een visie worden gevormd voor de toekomst en er moet durf zijn om daadwerkelijk, met kennis van zaken vooruit te zien. Rode draad daarvoor zijn statements als " bestuur is er voor de mensen maar er wordt ook bestuurd door mensen" en "als er wordt bestuurd naar behoefte is er ook behoefte aan bestuur". Besturen vanuit vertrouwen en samenwerking brengt voorspoed en besturen vanuit wantrouwen en macho gedrag leidt tot ineffectiviteit en strijd. Bestuur is noodzakelijk en besturen is een vak. En in een visie voor de toekomst horen mens en inhoud centraal te staan.

Een menselijke en menswaardige samenleving ontstaat niet zomaar. Het is van belang voor het draagvlak van onze democratie dat besluitvorming wordt begrepen. De betekenis van de beslissingen moet voor mensen persoonlijk, maar ook voor de samenleving als geheel, inzichtelijk zijn. Daarom zal ook de politiek baat hebben bij meer aandacht voor de kwaliteit.

Ter vergelijking: Net als bij andere slow bewegingen (food, management) zal slow politics terrein moeten winnen op de huidige snelle, daadkrachtige, macho- cultuur, willen we onze beschaving niet als het spreekwoordelijke kind met het badwater weg gooien!

Ons streven is de politiek en het bestuur weer begrijpelijk te maken en vanuit de realiteit te voeden. Zo vergroten we de inzichten om een bewoonbare wereld en een leefbaar bestaan te garanderen, ook voor de generaties die na ons komen.

Het jaar 2050 is nog maar 38 jaren van ons verwijderd, dat is een korte periode om lastige problemen het hoofd te bieden. Wij nodigen iedereen uit om te reageren en mee te bouwen aan de toekomst.

Om met Loesje te spreken: Verbeter de wereld, Begin!

Bestuur Stichting Beschavingsklik

Bekijk al onze naslagwerken!